Commerce and Management:

    Dr. B. Vamana Baliga, M.Com., Ph.D., H.O.D.
    Sri. Ajaz Ahmed, M.Com., M.Phil.
    Sri Harish, M.Com., M.Phil., PGDHRM.
    Mrs. Surekha S.T., M.Com.
    Sri Basanagowda Patil, M.Com
    Mrs. Padmashree K., LLM.
    Ms. Vinutha H.K, M.Com.
    Ms. Shruthi pai, M.Com
    Ms. Savitha Kotian, M.Com 
    Ms. Vinaya Prabhu, M.Com 
    Mr. Harish, M.Com