Mrs. Parnashree S., M.Sc., H.O.D.
     Mr. Murari B K, M.C.A
     Mr. Harish shetty, M.C.A
     Mr. Sahul hameed, M.C.A.
     Ms. Mishriya, BCA, Programmer