Mrs. Suvarnalatha Shenoy, M.Sc., M.Phil, H.O.D.
         Ms. Ashalatha, M.Sc.
         Ms. Chaithra C., M.Sc.