1. Mrs. Shwetha Bhat, MCA, H.O.D
  2. Mrs. Sushma Bangera, MSc
  3. Mr. Shashank, MCA
  4. Mrs. Vidyashree, BCA, MDCA