Non Teaching Staffs

Mr. Ganapathi Thendulkar
Mr. Rajesh Kumar
Mrs. Shanthi K C
Ms. Jayashri
Mrs. Sowmya Hegde
Mrs. Jayalakshmi P
Mrs. Sujaya Kumari A
Mrs. Dhanalakshmi
Mr. Mahabala
Mr. Krishnayya
Mr. Sundara Naik
Mrs. Jayanthi
Mr. Shivaram
Mrs. Hemalatha
Mr. Vishwanath